Průkaz ZTP

Co dělat v případě neobjektivního lékařského posudku

Ačkoli by se takové případy stávat neměly, praxe ukazuje, že se míra přísnosti posuzování zdravotního stavu u jednotlivých lékařů může lišit. Zároveň se může stát, že v době posuzování neměl posudkový lékař k dispozici některou z důležitých zpráv. To může vést v některých případech k posudkovému zhodnocení, které neodpovídá skutečnému zdravotnímu stavu žadatele.

Minimalizovat toto riziko lze pravidelným předáváním lékařských zpráv od odborných lékařů praktikovi, a to nejen před podáním žádosti, nýbrž i v průběhu samotného řízení.

Ačkoli úřad práce musí ve svém rozhodnutí vycházet z posudku vyžádaného od lékařské posudkové služby, existuje možnost, jak jeho rozhodnutí zvrátit. Po obdržení posudku totiž úřad práce musí písemně oznámit žadateli či jeho zástupci, že pokračuje v přerušeném řízení a že je možné se s obdrženým posudkem seznámit před vydáním rozhodnutí. Nejedná se o povinnost, nicméně o příležitost zkontrolovat výsledek posouzení, i to, zda posudkový lékař vycházel ze všech podstatných lékařských podkladů.

Pamatovat bychom měli na to, že stejně jako v celém řízení má i v tomto případě možnost nahlížet do spisu pouze žadatel, zástupce nebo kterákoli osoba, které žadatel na místě nahlédnutí do spisu umožní.

Posudek o zdravotním stavu by měl obsahovat seznam lékařských zpráv, ze kterých posudkový lékař vycházel, seznam diagnóz, ke kterým díky nim dospěl, posudkové zhodnocení, posudkový závěr a dobu platnosti posouzení.

Pro lepší orientaci v posudkovém závěru uveďme, že průkaz TP odpovídá odst. 1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., odst. 2 uvedené vyhlášky odpovídá průkazu ZTP a odst. 3 pak průkazu ZTP/P.Doplnění o aktuální lékařské zprávy

Pokud se domníváme, že ve výčtu podkladů chybí důležitá lékařská zpráva dokládající nárok na vyšší stupeň průkazu, uvedeme na místě do protokolu o ústním jednání, že s výsledkem posouzení nesouhlasíme, z jakého důvodu a následně se domluvíme na termínu dodání chybějící lékařské zprávy. Datum jejího dodání opět necháme zapsat do protokolu.

Úřad práce po obdržení zmíněné lékařské zprávy musí opět usnesením přerušit řízení a požádat okresní správu sociálního zabezpečení o doplnění posudku o nové podklady. Referát lékařské posudkové služby je povinen se k novému podkladu vyjádřit a existuje zde možnost přehodnocení posudkového závěru. Samozřejmě však pouze v případě zásadních rozporů. S doplněným posudkem pak má žadatel či zástupce opět možnost se seznámit.

V případě, že lékařská posudková služba setrvá na svém posudkovém závěru, další možnost pak představuje případné odvolání proti následnému rozhodnutí úřadu práce.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí