Průkaz ZTP

Vyšší stupeň a doba platnosti průkazu OZP

Chceme-li získat vyšší stupeň průkazu OZP, je nutné na místně příslušné pobočce Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele podat žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením.

Žádat o vyšší stupeň průkazu bychom měli skutečně jen v případě, že nastalo výrazné zhoršení zdravotního stavu. Od roku 2012 totiž došlo ke znatelnému zpřísnění posudkových kritérií pro nárok na průkazy OZP oproti rokům předchozím. Tento fakt by měli uvážit zejména držitelé průkazů přiznaných před rokem 2012, kteří si v průběhu roku 2015 museli své průkazy vyměnit za aktuální, plastovou podobu. Teoreticky je totiž možné v rámci žádosti o změnu nároku na průkaz nejen tuto žádost zamítnout, nýbrž i na základě aktuálních kritérií přiznat průkaz nižšího stupně či dokonce nárok na průkaz odejmout.

Doba nároku na průkaz a doba jeho platnosti

Žádost o změnu nároku na průkaz podáváme i v případě, kdy bude končit aktuální doba nároku na průkaz. Důležité je pamatovat na to, že konec této doby, stejně jako konec platnosti průkazu, si musí hlídat jeho držitel sám. Úřad v tomto případě nezahajuje automaticky opětovné posouzení nároku jako např. u příspěvku na péči.

Zde je třeba rovněž rozlišovat pojmy doba nároku na průkaz a doba platnosti průkazu. Doba nároku na průkaz může být přiznána trvale, ovšem maximální doba platnosti průkazu je vzhledem k aktuálnosti průkazové fotografie u osob do 18 let věku 5 let, u osob nad 18 let věku 10 let. V případě konce doby nároku bychom měli podat žádost o změnu nároku, viz níže, v případě konce platnosti průkazu dodáme pouze aktuální fotografii a úřad práce pak vystaví automaticky průkaz nový. Dobu nároku na průkaz nalezneme v rozhodnutí o jeho přiznání, doba platnosti průkazu je vyznačena přímo na něm samotném.Průběh řízení žádosti o změnu nároku na průkaz OZP

Žádost o změnu nároku můžeme podat nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí předchozího řízení, ať již jde o rozhodnutí úřadu práce nebo ministerstva v rámci případného odvolání.

Podáním této žádosti se zahajuje správní řízení, které probíhá zcela stejně, jako v případě žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Úřad práce tedy usnesením přeruší řízení, požádá okresní správu sociálního zabezpečení o vypracování posudku a na jeho základě poté může v řízení pokračovat a vydat rozhodnutí.

I zde platí, že proti obdrženému rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho převzetí.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí