Průkaz ZTP

Získání průkazu osoby se zdravotním postižením

Chceme-li získat některý z průkazů OZP, celý proces zahájíme podáním žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Tuto žádost lze podat poštou nebo osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele. Vyplněnou i podepsanou žádost může předat osobně pracovníkovi úřadu práce jakákoli jiná osoba. Měla by mít ovšem s sebou alespoň okopírovaný doklad totožnosti žadatele.

Průběh správního řízení

Dnem podání žádosti věcně příslušnému úřadu je zahájeno správní řízení. Prvním krokem, který úřad práce po zaevidování žádosti udělá, je usnesení o přerušení řízení na dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav žadatele. Toto usnesení je zasláno písemně žadateli či jeho zástupci prostřednictvím České pošty doporučeně do vlastních rukou, stejně jako všechny ostatní dopisy v rámci správního řízení.

Tohoto usnesení se nemusíme obávat. Zjednodušeně řečeno znamená pouze to, že úřad práce čeká na vypracování lékařského posudku. Jedná se o standardní krok a tento dopis je zasílán každému žadateli.

Průběh posuzování zdravotního stavu

Zároveň s tímto usnesením zasílá úřad práce žádost o posouzení zdravotního stavu žadatele okresní správě sociálního zabezpečení, pod niž spadá referát lékařské posudkové služby. Posudková služba si poté písemně vyžádá od uvedeného praktického lékaře žadatele podklady pro vypracování posudku. Posudkový lékař zváží dodané podklady a vypracuje posudek o zdravotním stavu. Ten zasílá úřadu práce, který je povinen z něj při rozhodování o průkazu OZP vycházet.Postup před vydáním rozhodnutí

Dalším dopisem, který žadatel či jeho zástupce obdrží, je oznámení o pokračování správního řízení. Jeho součástí je také informace o tom, že je možné se na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP seznámit s posudkem a případně se k němu vyjádřit před vydáním rozhodnutí. K tomuto úkonu je vyměřena lhůta. Většinou jde o osm kalendářních dnů od převzetí zmíněného oznámení.

Seznámení se s posudkem představuje pouze právo, nikoli povinnost. Možnost seznámení se s posudkem není poskytována pouze v případě, kdy se má za to, že je žadateli vyhověno v plném rozsahu, tj. je přiznán průkaz ZTP/P trvale.

Rozhodnutí

Po seznámení s posudkem či po uplynutí stanovené lhůty může úřad práce vydat ve věci rozhodnutí. To opět obdrží žadatel nebo jeho zástupce písemně. Rozhodnutí obsahuje především výrok o zamítnutí či přiznání nároku na průkaz, uvedení symbolu, kterým bude průkaz označen (TP, ZTP nebo ZTP/P) a dobu, po kterou uznaný nárok trvá.

Dále je součást rozhodnutí odůvodnění, seznam lékařských zpráv, ze kterých vycházel posudkový lékař při vypracování posudku, poučení o odvolání a upozornění na povinnosti držitele průkazu a dalších subjektů.

V případě, kdy se domníváme, že rozhodnutí o žádosti neodpovídá skutečnému stavu žadatele, je možné podat proti rozhodnutí do 15 dnů odvolání. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po převzetí rozhodnutí.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí