Průkaz ZTP

Další rozšířené výhody držitelů průkazu OZP

Kromě základních výhod pro jednotlivé typy průkazů, jenž vyplývají přímo ze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, existují další rozšířené benefity, které vyplývají z dalších právních předpisů. Jedná se o následující výhody:

Daň z příjmu

Daň z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

Držitel průkazu ZTP/P má možnost slevy na dani z příjmu fyzických osob ve výši 16.140,- Kč.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění (zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů)

Minimální měsíční základ pojistného neplatí pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Ekologická daň z autovraků

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, tzv. „ekologická daň“ (§ 37e zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Od tohoto poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. Musejí však být uvedeni v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatelé.

Daň ze stavby

Daň ze stavby (§ 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů)

Od daně ze stavby jsou osvobozeni:

  • obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení
  • stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P


Správní poplatky

Správní poplatky (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od následujících poplatků:

  • ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu
  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
  • vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem
  • zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
  • vydání řidičského průkazu
  • - povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P

Místní poplatky

Místní poplatky (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Držitelé průkazu ZTP/P osvobozeni od poplatku ze psa, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za povolení k vjezdu motorových vozidel.

Telekomunikační služby

Telekomunikační služby (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

Zmíněný zákon ukládá poskytovatelům komunikačních služeb povinnost poskytovat cenově dostupné služby a speciálně vybavená koncová zařízení držitelům průkazu ZTP s úplnou nebo praktickou hluchotou a držitelům průkazu ZTP/P. Konkrétní podobu slev určuje každý z poskytovatelů komunikačních služeb (operátorů) individuálně a je třeba sledovat konkrétní nabídku na jejich webových stránkách, případně volat zákaznické centrum či se zeptat přímo na pobočce.

Kromě výše uvedených sem ještě patří další žádané benefity jako je příspěvek na mobilitu, osvobození od povinnosti kupovat dálniční známku, parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením či vyhrazené parkování před domem.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí