Průkaz ZTP

Odvolání proti rozhodnutí o průkazu OZP

Ačkoli je to nepříjemné, život může přinést i situaci, kdy žadatel obdrží rozhodnutí, které dle jeho názoru neodpovídá jeho skutečnému zdravotnímu stavu. V takovém případě přichází na řadu možnost odvolání.

Pokud se pro ni rozhodneme, měli bychom této možnosti především využít včas. Lhůta pro podání odvolání je 15 kalendářních dnů od převzetí rozhodnutí úřadu práce. Pokud posíláme odvolání poštou, je pro dodržení lhůty rozhodující den, kdy bylo na poště podáno, tj. datum podacího razítka České pošty. Jedná-li se o patnáctý den, jde o odvolání včasné a přípustné bez ohledu na datum, kdy dorazí na úřad.

Navzdory tomu, že odvolání řeší nadřízený orgán úřadu práce, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), je nutné ho podat na úřadě, který napadené rozhodnutí vydal. V tomto případě tedy na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce (jeho adresa je uvedena přímo na zmíněném rozhodnutí).

Náležitosti odvolání

Proto, aby mohlo být odvolání přijato a standardně řešeno, mělo by splňovat některá základní kritéria. V první řadě bychom měli do odvolání uvést, proti kterému rozhodnutí směřuje (např. proti rozhodnutí o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem „TP“), a toto rozhodnutí identifikovat datem jeho vydání a číslem jednacím.

Dále by mělo odvolání pokračovat odůvodněním, ve kterém uvedeme, v čem spatřujeme rozpor mezi rozhodnutím a skutečným stavem věcí. Vycházet bychom měli ze znalosti kritérií pro přiznání jednotlivých typů průkazů. V odůvodnění můžeme popsat konkrétní rozsah zdravotního postižení žadatele a jeho dopad na oblast mobility nebo orientace v běžném životě.

V poslední části odvolání navrhujeme předpokládanou změnu, např. přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“. Na konci odvolání nesmíme zapomenout na podpis žadatele či zástupce. Pro inspiraci si můžete prohlédnout vzor odvolání v příslušné sekci.

Máme-li k dispozici zásadní zprávy, které dokládají naše uvedená tvrzení, můžeme je dodat spolu s odvoláním. Odvolání je možno podat osobně na podatelně úřadu či přímo do rukou pracovníka úřadu práce, který má agendu na starosti, poštou nebo i ústně na místě do protokolu.Průběh odvolacího řízení

Průběh odvolacího řízení je podobný tomu prvoinstančnímu. Úřad práce postupuje odvolání na příslušný referát MPSV a informuje o tomto kroku žadatele či zástupce. MPSV si poté vyžádá vypracování posudku od posudkové komise MPSV. Ta by měla být vícečlenná a předsedat by jí měl lékař z oboru, který dominuje zdravotnímu postižením žadatele.

Ten je poté písemně vyrozuměn o možnosti se osobně účastnit projednávání lékařské posudkové komise MPSV. Jeho výsledkem je vypracování lékařského posudku, který se pak zasílá příslušnému referátu MPSV. Ten musí dát podobně jako úřad práce možnost žadateli nebo jeho zástupci se k posudku vyjádřit před vydáním rozhodnutí. Stejně jako v případě zasedání lékařské komise jde o právo, nikoli povinnost. Po uplynutí stanovené lhůty vydává MPSV rozhodnutí ve věci odvolání, proti kterému se již nelze odvolat.

MPSV zasílá rozhodnutí nejprve žadateli či jeho zástupci a až poté, kdy se vrátí zpět doručenka o převzetí tohoto rozhodnutí jakožto doklad o jeho nabytí právní moci, zasílá toto rozhodnutí také úřadu práce, který je povinen se jím řídit. Nemělo by nás proto překvapit, že úřad práce dostává toto rozhodnutí i o několik týdnů déle než žadatel.

Chceme-li v případě kladného rozhodnutí uspíšit vydání kýženého průkazu, můžeme se na úřad práce dostavit s průkazovou fotografií ihned po obdržení rozhodnutí. Měli bychom však jeho originál či kopii vzít s sebou pro případ, že na úřad práce ještě nedorazilo.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.