Průkaz ZTP

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Máme-li v úmyslu podat žádost o průkaz OZP, je nutné v první řadě zvolit správný formulář.

Pokud dané osobě dosud nebyl přiznán kterýkoli z průkazů OZP, vyplňujeme formulář žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě, že již byl v minulosti některý z průkazů přiznán a domníváme se, že jeho stupeň již neodpovídá závažnosti daného postižení, lze podat žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Obě žádosti se podávají na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele.

Vyplňování žádosti o průkaz OZP

Formulář žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením vyplňujeme následovně:

Část A – Žadatel:

Žadatelem se rozumí pochopitelně osoba se zdravotním postižením. Vyplníme tedy základní údaje dle formuláře. Adresu pro doručování není nutné vyplňovat, je-li totožná s adresou trvalého bydliště. V případě, že to konkrétní zdravotní postižení umožňuje, vždy se vyplatí uvést především telefon, případně e-mail. Pracovníci úřadu práce pak mohou možné komplikace v rámci řízení řešit touto cestou, namísto oficiálních dopisů často se lhůtou k odstranění vad a následnými sankcemi.

Ačkoli k tomu formulář přímo nevybízí, vyplatí se v případě, že žadatel není schopen adekvátní telefonické nebo e-mailové komunikace a nemá v rámci daného řízení zástupce, uvést do kontaktů i telefonní číslo např. na rodinného příslušníka či jinou osobu, která může zefektivnit případnou komunikaci s úřadem. K telefonnímu kontaktu ideálně uvedeme vztah konkrétní osoby k žadateli a její jméno. S výše uvedeným musí žadatel samozřejmě souhlasit.

Část B – Zástupce žadatele:

Zde vyplňujeme údaje o zástupci žadatele pro řízení o přiznání průkazu OZP. Většinou se jedná o rodiče, zmocněnce nebo opatrovníka. Pozor bychom si měli dát na skutečnost, že vyplňujeme-li tuto část, musíme také doložit dokument, na základě kterého k zastupování dochází. V uvedených příkladech se jedná o rodný list, plnou moc, listinu o ustanovení opatrovníka, případně rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. V případě nedodání těchto dokumentů nemůže být v rámci řízení zástupce akceptován.

Plná moc pouze pro zastoupení ve věci řízení o uvedené žádosti nemusí být ověřená, nicméně mělo by jít o originál s podpisy zmocněnce i zmocnitele včetně jejich identifikačních údajů. Generální plná moc by však notářsky ověřená být měla.

Doložíme-li výše uvedené, veškerá komunikace úřadu práce v rámci daného řízení je směřována na zástupce žadatele, včetně doručování písemností. Zástupce má právo rovněž nahlížet do spisu, činit z něj výpisy, vyjadřovat se k němu či předkládat nové podklady. To se hodí zejména pro možnost seznámení se s posudkem lékařské posudkové služby před vydáním rozhodnutí nebo při případném odvolání.

Část C - Právnická osoba zastupující žadatele:

Tato část se vyplňuje pouze v případě, že žádost podává příslušná instituce, nejčastěji obecní úřad. V takovém případě je nutné dodat listinu o ustanovení opatrovníka a rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům.Část D – Ošetřující lékař žadatele:

Vzhledem ke skutečnosti, že lékařská posudková služba v rámci řízení o přiznání průkazu žádá praktického lékaře žadatele o zaslání podkladů pro vypracování posudku, je nutné v žádosti vyplnit, o jakého praktického lékaře se jedná.

Část E – Údaje uvedené na průkazu osoby se zdravotním postižením:

V současné době má žadatel možnost zaškrtnutím příslušného políčka zvolit, zda si přeje či nepřeje na vyrobeném průkazu uvedení symbolu osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé. Náhled příslušných symbolů je vyobrazen na žádosti. Symbol bude na průkazu uveden samozřejmě jen v případě, že nárok na něj vyplyne z posouzení zdravotního stavu.

Část F – Prohlášení žadatele:

Svým podpisem zde žadatel nebo jeho zástupce stvrzuje pravdivost údajů a dává souhlas s tím, aby státní orgány a další právnické či fyzické osoby předaly příslušným úřadům údaje vztahující se k bydlišti či zdravotnímu stavu žadatele. Zároveň je zde uváděna povinnost hlásit do osmi dnů úřadu, který průkaz OZP vydává, veškeré změny v údajích potřebných k jeho vydání.

V praxi může nastat situace, kdy žadatel není zbaven způsobilosti k právním úkonům, ale zároveň již není schopen podpisu a tudíž ani udělit někomu plnou moc pro zastoupení. V takovém případě vyžaduje správní orgán k žádosti lékařské potvrzení o neschopnosti podpisu a následně zahajuje správní řízení o ustanovení opatrovníka pro dané správní řízení. Je proto vhodné, pokud to jde, žádost či plnou moc podepsat, byť může jít o náročný úkon.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí