Průkaz ZTP

Průběh vydávání průkazu OZP

Oproti letům předchozím, kdy příslušný úřad vydával průkaz po jeho přiznání či ztrátě žadateli na počkání, je proces vydání průkazů OZP nyní o něco složitější. Podívejme se tedy na to, jak tento proces probíhá a co vyžaduje od žadatele.

Odvolání proti rozhodnutí o přiznání některého z typů průkazů OZP nemá odkladný účinek. To znamená, že o vydání průkazu můžeme zažádat ihned po obdržení rozhodnutí a nemusíme čekat 15 dnů na nabytí právní moci rozhodnutí či na obdržení rozhodnutí odvolacího orgánu v případě odvolání.

O vydání průkazu žádáme na kontaktním pracovišti Úřadu práce, který vydal rozhodnutí o jeho přiznání. Ač se to může v mnoha případech jevit poněkud kontroverzní, žadatel o průkaz má povinnost se na úřad dostavit osobně. S sebou bude potřebovat občanský průkaz a jednu průkazovou fotografii o rozměrech 35x45 mm, která odpovídá jeho současné podobě.

V případě, že byl žadateli přiznán nižší stupeň průkazu, než v který doufal, není jeho povinností tento průkaz převzít. To, kdy si žadatel přiznaný průkaz vyzvedne či zda vůbec požádá o jeho výrobu, záleží pouze na jeho uvážení a možnostech.Podpis podkladů pro výrobu průkazu

Při své návštěvě na příslušném pracovišti úřadu práce by měl žadatel podepsat podklady pro výrobu průkazu. Tento podpis bude později uveden na vyrobeném průkaze. Zákon se v této souvislosti zmiňuje o podpisu držitele průkazu, nikoli jeho zástupce.

Pokud žadatel o průkaz vzhledem ke svému postižení není schopen podpisu a zároveň nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, bude pravděpodobně úřad práce vyžadovat potvrzení od lékaře o neschopnosti podpisu. Uvede-li skutečnost neschopnosti podpisu zákonný zástupce či opatrovník dotyčné osoby, zmíněné lékařské potvrzení vyžadováno nebude. Pokud je tedy získání podpisu spojeno s těžko překonatelnou překážkou, bude na vyrobeném průkazu v kolonce vyhrazené pro podpis uveden text „podpis nebyl vyžádán“.

Trvání výroby a předání průkazu

Po těchto úkonech úřad práce odesílá požadavek na výrobu průkazu. Průkazy OZP podobně jako např. občanské průkazy v současné době vyrábí Státní tiskárna cenin a jejich výroba trvá většinou maximálně dva týdny. Poté, co je průkaz vyroben, zasílá žadateli úřad práce výzvu k jeho vyzvednutí nebo ho o této skutečnosti vyrozumí telefonicky či e-mailem dle domluvy.

Vyzvednout samotný průkaz již zdravotně postižený osobně nemusí. Na základě plné moci pro vyzvednutí průkazu, může tento průkaz převzít jakákoli jiná osoba. Tato plná moc nemusí být úředně ověřená. Převzetí průkazu je spojeno s uhrazením správního poplatku ve výši 30,- Kč. Ať již přímo žadatel či jeho zástupce ztvrzují toto převzetí svým podpisem na protokolu. Jedno jeho vyhotovení dostává spolu s průkazem žadatel či jeho zástupce.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí